อำนาจหน้าที่

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2562 [ เปิดอ่าน 3823 ครั้ง ] | พิมพ์

   อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

1. องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) 

2. องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

          (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

           (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

           (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

           (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

           (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

           (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           (8) บำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

           (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร

3. องค์การบริหารส่วนตำบล อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  (มาตรา 68) 

          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

           (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

           (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

           (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

           (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

           (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

           (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

           (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

           (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          (12) การท่องเที่ยว

          (13) การผังเมือง


   

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ฝ่ายการเมือง
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ฝ่ายประจำ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น