ตำบลผางาม

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2562 [ เปิดอ่าน 15642 ครั้ง ] | พิมพ์

คำขวัญประจำตำบลผางาม

ผางามสูงใหญ่  ลือไกลถ้ำพระ   แหล่งธรรมะคนดี  บารมีเจ้าพ่อผาหมื่น

 

วิสัยทัศน์

          ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี                    คมนาคมมีความสะดวกสบาย

          สืบสายลายศิลปวัฒนธรรมล้านนา           ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลผางามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัยเป็นระยะทางประมาณ  19 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  117.9  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ  ดังนี้

          ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลเมืองชุม    อำเภอเวียงชัย  และตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลแม่เปา      อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย        

          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลดอนศิลา   อำเภอเวียงชัย     จังหวัดเชียงราย

          ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลดอนศิลา    อำเภอเวียงชัย  และเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยสัก

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  เป็นที่ราบสลับภูเขา  เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ น้ำแม่ต๊าก  และอ่างเก็บน้ำต่างๆ  เช่น   อ่างเก็บน้ำหนองบัว

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน


2. ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

ตำบลผางามประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน  โดยทั้ง 15 หมู่บ้านเป็นคนไทยพื้นราบ โดยมี  1  หมู่บ้าน   ที่มีชาวไทยที่อพยพมาจากภาคอีสาน 

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  15  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ  2  คน  15  หมู่บ้าน  รวมเป็น  30  คน


 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน (หลัง)

1

บ้านร่องห้า

390

404

794

308

2

บ้านทุ่งยั้ง

217

221

438

165

3

บ้านหัวฝาย

375

405

780

294

4

บ้านสันง้อนไถ

431

394

825

359

5

บ้านป่าบง

172

228

400

142

6

บ้านร่องคือ

290

271

561

238

7

บ้านดงมะตื๋น

250

280

530

201

8

บ้านหนองบัว

284

293

577

200

9

บ้านผางาม

323

290

613

247

10

บ้านเนินสยาม

364

343

707

234

11

บ้านร่องเจริญ

204

187

391

181

12

บ้านป่าบงใต้

361

362

732

265

13

บ้านทุ่งยั้งใหม่

376

378

754

292

14

บ้านป่าบงใต้

228

211

439

185

15

บ้านดงมะตื๋นใหม่

224

227

451

151

                 รวม

4,489

4,494

8,983

3,462

*** หมายเหตุ ประชากร ณ 1 มิถุนาย 2566 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง *

 

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย


1.สำนักงานปลัด อบต.

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1.2 งานนโยบายและแผน

1.3 งานกฎหมายและคดี

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

1.6 งานการเจ้าหน้าที่

1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

1.8 งานธุรการ


2. กองคลัง

  2.1 งานการเงินและบัญชี

  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  2.4 งานแผนที่ภาษี


3.  กองช่าง

  3.1 งานก่อสร้าง

  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร


4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2 งานบริหารการศึกษา


5. หน่วยตรวจสอบภายใน

  5.1 งานตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น