งานพัสดุและทรัพย์สิน

หัวข้อ อัพโหลดไฟล์ ลำดับ จัดการ
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายต่งหล่าย บ้านร่องห้า หมู่ 1 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายสบร่อง-ผาหินแตก บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายลำห้วยซ้อ บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายจำตอง บ้านสันง้อนไถ หมู่ 4 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายทุ่งหลวง บ้านป่าบง หมู่ 5 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยโป่งใคร้ บ้านร่องคือ หมู่ 6 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายบ้านหนองบัวผาบ่มเชื่อมตำบลดอนศิลา บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ 8 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายห้วยโป่ง บ้านผางาม หมู่ 9 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายฝายสอง บ้านเนินสยาม หมู่ 10 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย 2 เข้าไปอ่าง บ้านร่องเจริญ หมู่ 11 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายเหมืองแว่ บ้านป่าบงใต้ หมู่ 12 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายแม่ต๊าก บ้านป่าบงเหนือ หมู่ 14 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานขุดสระกักเก็บน้ำจำป่าเหี้ย และขุดลอกลำห้วยจำป่าเหี้ย บ้านดงมะตื๋น หมู่ 7 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานขุดลอกลำเหมืองห้วยเหี้ย บ้านผางาม หมู่ 9 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานขุดลอกลำห้วยโป่งและห้วยขี้เหล็ก บ้านเนินสยาม หมู่ 10 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ซอย 13 บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตรห้วยป่ากล้วย บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านหนองบัวผาบ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อคำ ซอย 8 บ้านผางาม หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตรทางเข้าสะพานลำน้ำต๊าก บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำแม่ต๊าก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยขี้เหล็ก บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อมซอย 9 บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานขุดลอกอ่างหนองผักหนาม บ้านสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ซอย 8 บ้านร่องคือ หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ช่วงหน้าบ้านนายแหลง ธรรมขันธ์ ถึงห้วยปู่ลาวบ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ซอย 14 บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงานก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 4,7,9 และซอย 10 บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายอ่างเก็บน้ำหนองบัว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานปรับปรุงถนนการเกษตร สายจอลุงเรือง บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมไหล่ทาง ซอย 5 บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 7 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ผางาม หมู่ที่ 9 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานขุดลอกลำเหมืองร่องข่อย บ้านร่องคือ หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานขุดลอกลำห้วยปูแกง บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานขุดลอกลำเหมืองห้วยช้างเผือก บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานขุดลอกลำห้วยบง บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete