งานการเจ้าหน้าที่

หัวข้อ อัพโหลดไฟล์ ลำดับ จัดการ
ประกาศหลักเกณฑ์การลาและแบบฟอร์มใบลา folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งแบ่งงาน folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
การจัดการองค์ความรู้ (KM) 2564 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งไปราชการ folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
คำสั่งเงินเดือน ค่าตอบแทน และที่เกี่ยวข้อง folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
แผนพัฒนาบุคลากร folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
แบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
พจนานุกรมสมรรถนะ folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ folder อัพโหลดไฟล์ up down edit delete