องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
person_pin คู่มือประชาชน

ประกาศใช้คู่มือบริการประชาชน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขออนุญาติขุดดินและถมดิน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการบริการน้ำอุปโภค บริโภค

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการชำระภาษีป้าย

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุก/ร้องเรียน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2560