องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลผางาม
        ตามประวัติตำบลผางามประกอบกับข้อมูลบันทึกของ        นายผัด  คำตื้อ อดีตกำนันคนแรกของตำบลผางามตำบลผางามแยกออกจากตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2508 แต่ทางการอนุมัติให้แยกในชื่อของ ตำบลดอยงาม ภายหลังของเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลผางาม สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ตำบลผางามเป็นที่ตั้งของภูผาที่สวยงามทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย

 1. ผาช้าง       ในปัจจุบันตั้งอยู่ตำบลดอนศิลา
     2.    ผาบ่ม       ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลผางาม
     3.    ผาหมื่น      ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านผางาม
     4.    ผาแม่ออกรู ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านผางาม
     5.    ผาบวกก๋อหก  ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านผางาม
     6.    ผากิ่วใกล้หรือผาทุ่งยั้ง  ในปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 2  บ้านทุ่งยั้ง ตำบลผางาม

ต่อมา ทางราชการก็เปลี่ยนชื่อให้เป็น ”ตำบลผางาม” ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและตามพระราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2505

ปี พ.ศ. 2517 ได้ขอแยกออกจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นกิ่งอำเภอเวียงชัย มีเขตการปกครอง 3 ตำบล คือ
 1.  ตำบลทุ่งก่อ  (ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของ
      อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย)
 2.  ตำบลเวียงชัย
 3.  ตำบลผางาม

ต่อมา ปี พ.ศ. 2522 กิ่งอำเภอเวียงชัยได้ยกฐานะเป็นอำเภอเวียงชัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
     และปีพ.ศ. 2523 ตำบลผางามได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลผางามและตำบลดอนศิลา เนื่องจากการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นและเพื่อความสะดวกในการปกครองพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน  จึงได้มีการแยกออกเป็น 2 ตำบล ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลสภาพทั่วไป

คำขวัญประจำตำบลผางาม

ผางามสูงใหญ่            ลือไกลถ้ำพระ

แหล่งธรรมะคนดี                 บารมีเจ้าพ่อผาหมื่น

 

วิสัยทัศน์

                   ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี              คมนาคมมีความสะดวกสบาย

          สืบสายลายศิลปวัฒนธรรมล้านนา                ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ

 

ที่ตั้งตำบลผางาม

            ตำบลผางามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัย 19 กิโลเมตร ตำบลผางามมีเนื้อที่ทั้งหมด 117.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 74,000 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ

      ทิศเหนือ   มีเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัยและตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

      ทิศใต้      มีเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัยและเขตป่าสงวนแห่งชาติห้วยสัก

      ทิศตะวันออก    มีเขตติดต่อกับตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

      ทิศตะวันตก     มีเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยมีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน (หลัง)

1

บ้านร่องห้า

383

408

791

286

2

บ้านทุ่งยั้ง

216

243

459

149

3

บ้านหัวฝาย

403

406

809

280

4

บ้านสันง้อนไถ

448

407

855

339

5

บ้านป่าบง

183

227

410

132

6

บ้านร่องคือ

296

283

579

223

7

บ้านดงมะตื๋น

258

271

529

186

8

บ้านหนองบัว

283

298

581

180

9

บ้านผางาม

338

300

638

232

10

บ้านเนินสยาม

385

345

730

221

11

บ้านร่องเจริญ

217

195

412

170

12

บ้านป่าบงใต้

335

344

679

249

13

บ้านทุ่งยั้งใหม่

388

350

738

266

14

บ้านป่าบงใต้

218

212

430

163

15

บ้านดงมะตื๋นใหม่

229

215

444

145

รวม

4,580

4,504

9,084

3,221

*** หมายเหตุ ประชากร ณ เดือนกันยายน 2559 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง *