องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 

กองคลัง

นางนฤมล พรศิระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูวไนย เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนิตยา ตาคำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สิทธิขันแก้ว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัญชสา หนองผือ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจิราพร ทองกวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมธุริน สุวรรณกันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี