องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 

กองคลัง

นางนฤมล พรศิระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภูวไนย เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนิตยา ตาคำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางมธุริน สุวรรณกันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร ทองกวด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ