องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 

สำนักงานปลัด

นายเสวต ณ น่าน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมศักดิ์ กุศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวุฒิพันธ์ เหล็กแปง
นักป้องกันและบรรเทา ฯ ปฏิบัติการ
นางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.อรทัย ใจปาละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.นฤมล อารีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.นิรมล ก้างออนตา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายเอกรินทร์ เขื่อนทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายสิทธิชัย สลีสองสม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายดิสรินทร์ อภิวงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางวิลาวัลย์ รวมธรรม
พนังานจ้างทั่วไป