องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 

สมาชิกสภา

นายศักดิ์ดา ธรรมเจริญ
ประธานสภาฯ
นายสุนทร คำชุ่ม
รองประธานสภา
นายธงชัย ตระกูลมัยผล
เลขานุการสภา
นายสุข พณิชพิทยาธร
ส.อบต.หมู่ 1
นางนงนุช อินต๊ะวงค์
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมควร ธรรมสอน
ส.อบต.หมู่ 2
นายสากล บัวจำ
ส.อบต.หมู่ 2
นายนิธิ จักรเคี่ยน
ส.อบต.หมู่ 3
นายปัญญา อุดทา
ส.อบต.หมู่ 3
นายเสาร์ จักรอินต๊ะ
ส.อบต.หมู่ 4
นายเจษฏา ก๋าใจ
ส.อบต.หมู่ 4
นายดำเนิน หมื่นคำ
ส.อบต.หมู่ 5
นางสถาพร แข็งแรง
ส.อบต.หมู่ 5
นางทัศนีย์ คำไชยเทพ
ส.อบต.หมู่ 6
นายณรงค์ศักดิ์ รักบ้าน
ส.อบต.หมู่ 6
นายเกษม วงค์ตะวัน
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมควร ธิวรรณ
ส.อบต.หมู่ 7
นายสรศักดิ์ ใจปาละ
ส.อบต.หมู่ 8
นางสายรุ้ง มัฆวาล
ส.อบต.หมู่ 8
นางจันจิรา มุ่งตรง
ส.อบต.หมู่ 9
นายวสันต์ ชัยชุมภู
ส.อบต.หมู่ 9
นายศิวปรีชา ศรีมูล
ส.อบต.หมู่ 10
นายยุทธวัน กาบอ้อย
ส.อบต.หมู่ 11
นายอัฐ กากูล
ส.อบต.หมู่ 11
นางสมนา มาเตี่ยง
ส.อบต.หมู่ 12
นายสวัสดิ์ อุ่นใจ
ส.อบต.หมู่ 13
นายปฏิภาณ สายวงค์ฝั้น
ส.อบต.หมู่ 13
นางสายพิน คำชุ่ม
ส.อบต.หมู่ 14
นายส่งจิตต์ มะโนจิตต์
ส.อบต.หมู่ 15
นายณัฐทนนท์ ผาคำ
ส.อบต.หมู่ 15