องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

 (นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

 

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยพรให้ท่านมีความสุขประสบความสำเร็จทุกท่าน

 

สารจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

 

 (นายศักดิ์ดา ธรรมเจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

          กระผมนายศักดิ์ดา  ธรรมเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางามในฐานะของตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามตลอดจนทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทางราชการเพื่อก่อประโยชน์ในการพัฒนาตำบลผางาม                                 

          กระผมในนามตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการทำหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางามด้วยดีตลอดมา กระผมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางามจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาตำบลผางามให้ก้าวหน้าต่อไป

 

สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

 

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

          เรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลผางามที่เคารพทุกท่าน กระผมในฐานะตัวแทนข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลผางามทุกท่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า

          การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามในรอบปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นให้ประชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้ยึดมั่นการบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” รวมทั้งให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน

          วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินผลงาน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลผางามในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการศึกษาค้นคว้าได้ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงาน

          ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองและประชาชนในตำบลผางาม ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำบลผางาม ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแด่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการเทอญ

 

ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2560 [ เปิดอ่าน 285 ครั้ง ]