โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2565 [ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 15  กันยายน 2565  นายวิทยา  ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  มอบหมายให้ สำนักปลัด  งานบริหารงานทั่วไป จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ-สถ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผู้มาอบรม  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3  บ้านร่องคือ หมุ่ที่ 6 รวมจำนวน  50  ราย    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นกำเนิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืช พรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น/ชุมชนสามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชมิให้สูญหาย คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบรับรู้ เรื่องราว พื้นฐานถิ่นเดิม เพื่อคนในท้องถิ่น/ชุมชน มีความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข้มแข็ง          
            ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ต้องขอขอบคุณ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้  และขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้านฯ  ที่มาเข้าร่วมโครงการฯ ขอขอบคุณค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น