องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
ข้อมูล และรายละเอียดชุมชน

ข้อมูลชุมชน ตำบลผางาม

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน (หลัง)

1

บ้านร่องห้า

383

408

791

286

2

บ้านทุ่งยั้ง

216

243

459

149

3

บ้านหัวฝาย

403

406

809

280

4

บ้านสันง้อนไถ

448

407

855

339

5

บ้านป่าบง

183

227

410

132

6

บ้านร่องคือ

296

283

579

223

7

บ้านดงมะตื๋น

258

271

529

186

8

บ้านหนองบัว

283

298

581

180

9

บ้านผางาม

338

300

638

232

10

บ้านเนินสยาม

385

345

730

221

11

บ้านร่องเจริญ

217

195

412

170

12

บ้านป่าบงใต้

335

344

679

249

13

บ้านทุ่งยั้งใหม่

388

350

738

266

14

บ้านป่าบงใต้

218

212

430

163

15

บ้านดงมะตื๋นใหม่

229

215

444

145

รวม

4,580

4,504

9,084

3,221

*** หมายเหตุ ประชากร ณ เดือนกันยายน 2559 จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง *

ผู้นำชุมชน
รูปภาพ รายละเอียด

ชื่อ : นายศรศักดิ์ คำฟู

ตำแหน่ง : กำนันตำบลผางาม

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายดวงทิพย์ เขื่อนคำ

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายทองอินทร์ ธรรมสอน

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายลำดม ตาวงค์

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายมงคล ขอดแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายกฤตนัย สิงห์คะ

ตำแหน่ง : ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 8

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายเลื่อน ดวงงา

ตำแหน่ง : ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 9

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายอุดร บุญมา

ตำแหน่ง : ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 10

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายอำนวย กาบจอก

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ คำจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายสมชาย สายวงค์ฝั้น

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายสมบัติ ต๊ะยะ

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายอุทิตย์ กันธิยะ

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายดวงจันทร์ ลำภู

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายรุ่ง ท้าวกูล

ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

เบอร์โทร :